ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
นักวิจัย : อุมาภรณ์ คงอุไร
คำค้น : ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง , แรงจูงใจในการทำงาน , คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา , คุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย , อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการพลศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิภาวรรณ ปัญจรัตน์ , กัลยา วรรณคำลือ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุมาภรณ์ คงอุไร . (2555). ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
อุมาภรณ์ คงอุไร . 2555. "ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
อุมาภรณ์ คงอุไร . "ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา, 2555. Print.
อุมาภรณ์ คงอุไร . ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา; 2555.