ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : สายทอง แพงบุปผา
คำค้น : ถั่วเหลือง , ถั่วเหลือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเดิม ฉ่ำใจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/258969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายทอง แพงบุปผา . (2552). การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สายทอง แพงบุปผา . 2552. "การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สายทอง แพงบุปผา . "การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สายทอง แพงบุปผา . การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตบ้านโดน อำเภอปากงึม นครหลวงเวียงจันทร์ ประทเศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.