ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
นักวิจัย : เอมอร อังสุรัตน์
คำค้น : ข้าวโพด , การผลิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชูศักดิ์ จอมพุก , กัมปนาท วิจิตรศรีกมล , สมนิมิตร พุกงาม , เจริญศักด์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์,
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอมอร อังสุรัตน์ . (2555). ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เอมอร อังสุรัตน์ . 2555. "ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
เอมอร อังสุรัตน์ . "ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2555. Print.
เอมอร อังสุรัตน์ . ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2555.