ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มานวิภา อินทรทัต
คำค้น : ความเคลื่อนไหวทางการเมือง , วุฒิสภา , พฤติกรรมการเลือกตั้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/246210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานวิภา อินทรทัต . (2554). ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,.
มานวิภา อินทรทัต . 2554. "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,.
มานวิภา อินทรทัต . "ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,, 2554. Print.
มานวิภา อินทรทัต . ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,; 2554.