ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
นักวิจัย : บุตรี กิจจะอรพิน
คำค้น : ยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นารัต เกษตรทัต
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233760
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุตรี กิจจะอรพิน . (2552). ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
บุตรี กิจจะอรพิน . 2552. "ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
บุตรี กิจจะอรพิน . "ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
บุตรี กิจจะอรพิน . ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.