ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome
นักวิจัย : วศิน เจริญตัณธนกุล
คำค้น : อินเตอร์คิวลิน-10 , ไวรัสพีอาร์อาร์เอส , สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วัชระ กสิณฤกษ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วศิน เจริญตัณธนกุล . (2552). การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วศิน เจริญตัณธนกุล . 2552. "การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วศิน เจริญตัณธนกุล . "การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2552. Print.
วศิน เจริญตัณธนกุล . การประเมินประสิทธิภาพของอินเตอร์ลิวคิน-10 small interfering RNA ในการเหนี่ยวนำการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์ต่อเชื้อไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2552.