ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย
นักวิจัย : กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย
คำค้น : ปฏิสนธิ [ชีววิทยา] , โกนาโดโทรปิน , ผู้ป่วย , กลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/155893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย . (2547). ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย . 2547. "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย . "ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย . ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปในผู้ป่วยไทย ที่ได้รับยากลุ่มโกนาโคโทรปิน ในการปฏิสนธินอกร่างกาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.