ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)
นักวิจัย : กนกกานต์ ลายสนธิ์
คำค้น : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , พลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/139874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกกานต์ ลายสนธิ์ . (2546). ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
กนกกานต์ ลายสนธิ์ . 2546. "ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
กนกกานต์ ลายสนธิ์ . "ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2546. Print.
กนกกานต์ ลายสนธิ์ . ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบจำหน่าย เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2546.