ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
นักวิจัย : สุจิตรา พุทธวงศ์
คำค้น : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี , โคเลสเตอรอล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/138604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา พุทธวงศ์ . (2545). กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุจิตรา พุทธวงศ์ . 2545. "กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุจิตรา พุทธวงศ์ . "กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2545. Print.
สุจิตรา พุทธวงศ์ . กลุ่มอาการผิดปกติของการกระจายของไขมันในร่างกายผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2545.