ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง
นักวิจัย : วิเชียร ตรีรัตนวณิช
คำค้น : การควบคุมกระบวนการผลิต , สถิติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Wichien Treerattanawanich
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/89664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร ตรีรัตนวณิช . (2541). ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิเชียร ตรีรัตนวณิช . 2541. "ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิเชียร ตรีรัตนวณิช . "ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2541. Print.
วิเชียร ตรีรัตนวณิช . ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2541.