ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์
นักวิจัย : สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์
คำค้น : ทรายแป้ง , ทราย , ดินเหนียว , คอนกรีต , มอร์ต้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Suttichai Srirattanawong
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/89308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ . (2542). ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ . 2542. "ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ . "ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2542. Print.
สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ . ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ต้าร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,; 2542.