ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ
คำค้น : ฮอร์โมนเพศ , ต่อมใต้สมองส่วนหน้า , โกนาโดโทรปิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/71477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ . (2539). ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ . 2539. "ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ . "ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2539. Print.
ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ . ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2539.