ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา
นักวิจัย : จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน
คำค้น : ศีรษะ , คอ , ผู้ป่วย , มะเร็ง , การรักษาด้วยรังสี , การดูแลตนเอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/38349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน . (2535). ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน . 2535. "ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน . "ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2535. Print.
จารุวรรณ รัศมีเหลืองอ่อน . ผลการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่า และความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2535.