ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
นักวิจัย : วัลลีย์ อมรพล
คำค้น : วิจัยวิธีการเขตกรรม , โครงการวิจัยมันสำปะหลัง , พัฒนาวิธีการเขตกรรม
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : สมชำย บุญประดับ , พัชรินทร์ นำมวง์ , กัญญรัตน์ จำปำทอง , กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช , วำรีย์ ทองมี , อนันต์ ทองภู , สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ , เหรียญทอง พำนสำยตำ , วนิดำ โนบรรเทำ , วสันต์ วรรณจักร์ , ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม , วุฒิพล จันสระคู , อนุศำสตร์ สุ่มมำตร , เสำวรี บำรุง , รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ , ศิวิไล ลำภบรรจบ , นิลุบล ทวีกุล , นรีลักษณ์ วรรณสำย , ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง , เชำวนำถ พฤทธิเทพ , เมธำพร พุฒขำว , มำลัย กล่อมแก้ว , เกษม ชูสอน , วิทูร อมรพล , ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ , ประสงค์ วงศ์ชนะภัย , จงรักษ์ จำรุเนตร , สุพรรณณี เป็งคำ , สุภำพร สุขโต , อัมรำวรรณ ทิพยวัฒน์ , ดำวรุ่ง คงเทียน , รุ่งรวี บุญทั่ง , ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ , อุดม วงศ์ชนะภัย , สมควร คล้องช้ำง , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , อภิชำต เมืองซอง , สมฤทัย ตันเจริญ , พินิจ กัลยำศิลปิน , บุญเหลือ ศรีมุงคุณ , กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 , ชยันต์ ภักดีไทย , ศุภกำญจน์ ล้วนมณี
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :