ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
นักวิจัย : วัลลีย์ อมรพล
คำค้น : โครงการวิจัยมันสำปะหลัง , พัฒนาวิธีการเขตกรรม , วิจัยวิธีการเขตกรรม
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมงาน : ดำวรุ่ง คงเทียน , อัมรำวรรณ ทิพยวัฒน์ , สุภำพร สุขโต , สุพรรณณี เป็งคำ , ประสงค์ วงศ์ชนะภัย , จงรักษ์ จำรุเนตร , ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ , วิทูร อมรพล , เกษม ชูสอน , มำลัย กล่อมแก้ว , เมธำพร พุฒขำว , เชำวนำถ พฤทธิเทพ , นรีลักษณ์ วรรณสำย , ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง , นิลุบล ทวีกุล , ศิวิไล ลำภบรรจบ , รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ , เสำวรี บำรุง , อนุศำสตร์ สุ่มมำตร , ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม , วุฒิพล จันสระคู , วนิดำ โนบรรเทำ , วสันต์ วรรณจักร์ , อนันต์ ทองภู , สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ , สมชำย บุญประดับ , กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช , พัชรินทร์ นำมวง์ , เหรียญทอง พำนสำยตำ , กัญญรัตน์ จำปำทอง , วำรีย์ ทองมี , รุ่งรวี บุญทั่ง , ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ , อุดม วงศ์ชนะภัย , สมควร คล้องช้ำง , อภิชำต เมืองซอง , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , สมฤทัย ตันเจริญ , พินิจ กัลยำศิลปิน , บุญเหลือ ศรีมุงคุณ , ชยันต์ ภักดีไทย , กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 , ศุภกำญจน์ ล้วนมณี
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :