ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในรายวิชาโภชนศาสตร์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
นักวิจัย : เกศกัญญา ไชยวงศา
คำค้น : รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน , ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) , วิชาโภชนศาสตร
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/020925571314.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยPre-experimental Design(one-group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ก่อนและหลังการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาโภชนศาสตร์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ซึ่งแบ่งขันตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและเตรียมพร้อมผู้สอน ระยะที่2 ดําเนินการ สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระยะที่3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษากับนักศึกษาโดยใช้ทั้งแบบสอบถามและการถอดบทเรียนกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่1 ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555จํานวน 231 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามการรับรู้ของนักศึกษา จํานวน 55ข้อ โดยมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที่(paired t-test) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการถอดบทเรียน ของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแล้วจึงนําไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตาม เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาโภชนศาสตร์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่1 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด( x = 4.30, SD = 0.11) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( x =4.39, SD = 0.15) ด้านคุณธรรมจริยธรรม การประชุมใหญ่และนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรือง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAN Community ระหว่างวันที 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ. เมือง จ. ตรัง 1306 ( x = 4.38, SD = 0.10) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ( x =4.34, SD = 0.11)ด้านความรู้ ( x = 4.21, SD = 0.12) และด้านที่มีค่าเฉลียอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ( x = 4.17, SD = 0.06) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ผสมผสานในรายวิชาโภชนศาสตร์ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่1 สูงกว่าก่อน การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p

บรรณานุกรม :