ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ภัชราภรณ์ สาคำ
คำค้น : การมีส่วนร่วมของชุมชน , การจัดการป่า , ความมั่นคงทางอาหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายใต้การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การขยายผลการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอื่นต่อไป พื้นที่การวิจัยเลือกแบบเจาะจง เนื่องเป็นโครวิจัยต่อเนื่อง บริเวณเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร ลำน้ำพุง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 5 หมู่บ้านเรียกว่า ชุมชนหลุบเลา ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ 1) สำรวจ/รวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหรือตัวชี้วัดความมั่นคงทางด้านอาหารระดับครัวเรือน/ชุมชน 2)จัดเวทีประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่จำนวน 3 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การขยายผลระดับชุมชนและพื้นที่อื่นต่อไป

บรรณานุกรม :
ภัชราภรณ์ สาคำ . (2560). การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ภัชราภรณ์ สาคำ . 2560. "การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ภัชราภรณ์ สาคำ . "การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560. Print.
ภัชราภรณ์ สาคำ . การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เขตพื้นที่ป่าต้นน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2560.