ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : สายันต์ บุญใบ , ธวัชชัย ไพใหล
คำค้น : การปรับตัว , ชาติพันธุ์ไทยโซ่ , ชาติพันธุ์ผู้ไทย , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร 2) หาแนวทางการปรับตัวทางสังคม และเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ศึกษาผลการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 1) กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารจำนวน 200 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 2) กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในอำเภอคำชะอีและหนองสูง จังหวัดมุกดาหารจำนวน 230 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

บรรณานุกรม :
สายันต์ บุญใบ , ธวัชชัย ไพใหล . (2560). การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สายันต์ บุญใบ , ธวัชชัย ไพใหล . 2560. "การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สายันต์ บุญใบ , ธวัชชัย ไพใหล . "การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560. Print.
สายันต์ บุญใบ , ธวัชชัย ไพใหล . การปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติพันธุ์ไทยโซ่ และชาติพันธุ์ผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2560.