ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
นักวิจัย : ทศวรรษ สีตะวัน , สุภศิษฎ์ แพงสอน , ครรชิต สิงห์สุข
คำค้น : ระบบเตาเผาอัดร้อน (hot pressing furnace system) และวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric materials)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกมีวิธีการหลากหลายซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป วิธีการพื้นฐานที่นิยมใช้คือวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ซึ่งมีขั้นตอนการผสมผงสารตั้งต้น การเผาไล่สิ่งเจือปน การอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแกนเดี่ยว และการเผาผนึก มีข้อเสียคือใช้เวลาการสังเคราะห์นานและความหนาแน่นของก้อนวัสดุต่ำ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจึงต้องการแก้ข้อเสียนี้โดยการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ มีการออกแบบ และสร้างระบบเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนให้เหมาะสมมากขึ้น ได้ออกแบบระบบเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยโปรแกรม SolidWorkเพื่อให้เห็นส่วนประกอบทุกส่วนของเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อน และสามารถสร้างเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนเสร็จสมบูรณ์ ได้ทดสอบสมรรถนะของเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยการหาเงื่อนไขของอุณหภูมิกับเวลาเป็นข้อมูลอ้างอิง ได้สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Ca3Co4O9 และ CaMnO3 ด้วยเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยเวลาที่สั้นลง ได้ก้อนวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกตามต้องการ มีสมบัติโครงสร้างผลึก เฟสเดี่ยวตามที่ต้องการสอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง มีลักษณะทางกายภาพดีขึ้น และมีสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกดีกว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

บรรณานุกรม :
ทศวรรษ สีตะวัน , สุภศิษฎ์ แพงสอน , ครรชิต สิงห์สุข . (2559). การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ทศวรรษ สีตะวัน , สุภศิษฎ์ แพงสอน , ครรชิต สิงห์สุข . 2559. "การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ทศวรรษ สีตะวัน , สุภศิษฎ์ แพงสอน , ครรชิต สิงห์สุข . "การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559. Print.
ทศวรรษ สีตะวัน , สุภศิษฎ์ แพงสอน , ครรชิต สิงห์สุข . การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2559.