ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน
นักวิจัย : หาญชัย อัมภาผล , ปัญญา มหาชัย , ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร
คำค้น : การเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยา , ความเครียดจากความร้อน , พฤติกรรมสวัสดิภาพสัตว์ , การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการ , สมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองไทยมีขั้นตอนดังนี้(1) ศึกษาสภาพปัญหาและศักยภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร(2)การพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคพื้นเมืองไทยให้เกษตรกรจังหวัดสกลนครโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย(3) การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะต่อการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทยโดยใช้ฟาร์มเกษตรกรเป็นฐานและ (4) การสะท้อนผลการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองไทย

บรรณานุกรม :
หาญชัย อัมภาผล , ปัญญา มหาชัย , ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร . (2557). การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
หาญชัย อัมภาผล , ปัญญา มหาชัย , ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร . 2557. "การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
หาญชัย อัมภาผล , ปัญญา มหาชัย , ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร . "การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557. Print.
หาญชัย อัมภาผล , ปัญญา มหาชัย , ชุมพล ทรงวิชา , ธราดล จิตจักร . การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชิงบูรณาการต่อสรีรวิทยาการปรับตัวการทนทานต่อ ความร้อนและสมรรถภาพการผลิตโคพื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะโลกร้อนในระดับชุมชน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2557.