ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง , ความยากจน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1226
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการด้วยกัน ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีให้มีบทบาทในการการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประการที่สอง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และประการสุดท้ายคือ เพื่อศึกษาการดำเนินบทบาทของกลุ่มสตรีที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ บ้านดงชน หมู่ ๒ ตำบลดงชนอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอบเขตด้านประชากร เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้หน่วยของการวิเคราะห์หรือประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มสตรีในชุมชนดังนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักจะเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่มสตรีในหมู่บ้านดงชน หมู่ ๒ ในฐานะตัวแทนที่มาจากกลุ่มต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีผู้นำหมู่บ้านที่เป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้อาวุโส ผู้นำทางศาสนา ผู้นำองค์กรตลอดจนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อาทิ พัฒนากรตำบลเกษตรตำบล สาธารณสุขตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวบ้านดงชนที่สมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อพัฒนาตนเองตามรูปแบบและกระบวนการที่โครงการวิจัยกำหนด จำนวน ๖๒ คน เป็นประชากรเป้าหมายในการทำวิจัย สำหรับระยะเวลาในการทำวิจัย ๑ ปี โดยดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๒ - มกราคม ๒๕๕๓ โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ,R&D) วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

บรรณานุกรม :
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ . (2553). การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ . 2553. "การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ . "การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553. Print.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ . การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2553.