ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , วารุณี ศุภนิมิตตรกุล , ประจักษ์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ , สมาน พั่วโพธิ์
คำค้น : ศักยภาพคน , ความยากจน , แนวเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความยากจนและการแก้ไข ปัญหาความยากจนในพื้นที่ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อ ศึกษากลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ (ระดับท้องถิ่น) ภาคเอกชนและภาคประชาชน 3) เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนจนแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม :
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , วารุณี ศุภนิมิตตรกุล , ประจักษ์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ , สมาน พั่วโพธิ์ . (2552). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , วารุณี ศุภนิมิตตรกุล , ประจักษ์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ , สมาน พั่วโพธิ์ . 2552. "การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , วารุณี ศุภนิมิตตรกุล , ประจักษ์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ , สมาน พั่วโพธิ์ . "การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552. Print.
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง , วารุณี ศุภนิมิตตรกุล , ประจักษ์ ม่านโคกสูง , สุวัฒชัย พ่อเกตุ , สมาน พั่วโพธิ์ . การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2552.