ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน
นักวิจัย : สมบูรณ์ ชาวชายโขง , ชัยยศ ณัฐอังกูร , วินิธา พาณิชย์
คำค้น : การท่องเที่ยว , หนองหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1218
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน บ้านท่าวัด ในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นชุมชนนำร่องในการจัดการท่องเที่ยวรอบบริเวณ หนองหาร วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก ขั้นตอน การวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2) ศึกษาสภาพทั่วไปและศักยภาพของชุมชนบ้านท่าวัด 3) พัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยว 4) สร้างและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และ 5) สรุปผลการวิจัยและคืน พื้นที่การดำเนินการทั้งหมดให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีชาวบ้าน การอบรม การศึกษาดูงาน การทดลองปฏิบัติ และประเมินผลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายสรุป

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ ชาวชายโขง , ชัยยศ ณัฐอังกูร , วินิธา พาณิชย์ . (2552). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สมบูรณ์ ชาวชายโขง , ชัยยศ ณัฐอังกูร , วินิธา พาณิชย์ . 2552. "รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สมบูรณ์ ชาวชายโขง , ชัยยศ ณัฐอังกูร , วินิธา พาณิชย์ . "รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552. Print.
สมบูรณ์ ชาวชายโขง , ชัยยศ ณัฐอังกูร , วินิธา พาณิชย์ . รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทาง เศรษฐกิจแนวตะวันออก- ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2552.