ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน
นักวิจัย : อมรา เขียวรักษา , สมจิตต์ รัตนอุดมโชค , จิราภรณ์ สุมังคะ , อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์
คำค้น : สื่อมัลติมีเดีย , ความหลากหลายของพืชและเห็ด , ป่าชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://ris.snru.ac.th/research/1214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ และขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้าน นางัว หรือชื่อพื้นบ้านเรียกว่า ป่า โคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความหลากหลายและการ ใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ พื้นที่ในการสำรวจคือ ป่าชุมชนโคกกุดเลาะ บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนกันยายน 2551 กุมภาพันธ์ 2552 โดยทา การสำรวจเห็ด และพืชอีก 4 กลุ่ม คือ พืชสมุนไพร กล้วยไม้ วัชพืช และเฟิร์น แบ่งเนื้อ ที่เป็น 6 แปลง ขนาดแปลง 40x40 เมตร ผลการสำรวจพบ พืชสมุนไพร 25 วงศ์ 30 สกุล 32 ชนิด กล้วยไม้ 3 วงศ์ 10 สกุล 14 ชนิด เฟิร์น 6 วงศ์ 7 สกุล 9 ชนิด วัชพืช 25 วงศ์ 32 สกุล 33 ชนิด และเห็ด 16 วงศ์ 21 สกุล 43 ชนิด เป็นเห็ดที่รับประทานได้ 31 ชนิด และเห็ด ที่รับประทานไม่ได้ 12 ชนิด ชุมชนบ้านนางัวนาพืช และเห็ดจากป่าชุมชนโคกกุดเลาะ มาใช้ ประโยชน์ในหลายลักษณะทั้งรับประทานเป็นอาหาร ยารักษาโรค และประดับอาคารบ้านเรือน และการที่ป่าชุมชนโคกกุดเลาะยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่มาก เพราะคนในชุมชนมี ความชาญฉลาดในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้ในหลายลักษณะ ด้วยความเคารพใน ข้อตกลงของคนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า มีการแบ่งป่าเป็นสัดส่วน และมีการ อนุรักษ์น้า และผืนดินควบคู่ไปกับการปลูกไม้ทดแทนตามโครงการพระราชดำริ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและ เห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายและ การใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนโคกกุดเลาะ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐาน

บรรณานุกรม :
อมรา เขียวรักษา , สมจิตต์ รัตนอุดมโชค , จิราภรณ์ สุมังคะ , อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ . (2552). การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อมรา เขียวรักษา , สมจิตต์ รัตนอุดมโชค , จิราภรณ์ สุมังคะ , อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ . 2552. "การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อมรา เขียวรักษา , สมจิตต์ รัตนอุดมโชค , จิราภรณ์ สุมังคะ , อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ . "การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552. Print.
อมรา เขียวรักษา , สมจิตต์ รัตนอุดมโชค , จิราภรณ์ สุมังคะ , อนุวัฒน์ พูลแสวงทรัพย์ . การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่าชุมชนบ้านนางัว จ.นครพนม สาหรับเยาวชน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; 2552.