ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสงขลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : รังสฤษ ล่าหับ , ดารารัตน์ บางพระ
คำค้น : เกษตรอินทรีย์ , กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้าง
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง โดยมีกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อทำประโยชน์และเป็นแหล่งทำกินให้กับชุมชนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้ประเด็นปัญหาและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปรากฏผลในการวิจัยตามวิธีวิจัยดังนี้ การศึกษาข้อมูลชุมชนจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ๆเป็นปัจจุบัน ทั้งด้านข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะในด้านต่างๆของชุมชนบ้านพรุชิง การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อคัดกรองคำถามที่สามารถนำไปสู่แนวทางในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิงด้วยกิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุด จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อทำความเข้าใจและออกแบบการดำเนินกิจกรรมจำนวน 20 คน เพื่อรับทราบความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการส่งเสริมและสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มเป็นความต้องการให้ส่งเสริมในเรื่องของดินเป็นสำคัญในลำดับที่ 1 การคมนาคมเป็นความต้องการที่กลุ่มเป้าหมายให้ความส่งเสริมในลำดับรองลงมาและเรื่องของน้ำ การศึกษาเป็นความต้องการในลำดับสุดท้าย ดังนั้นทีมผู้รับผิดชอบโครงการจึงนำเอาเรื่องของดินซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายต้องการการส่งเสริมจากวิทยาลัยชุมชนเป็นลำดับแรกมาเป็นโจทย์ในการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แต่เพื่อให้การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิงมีความชัดเจน และตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนมากที่สุดจึงจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อสำรวจปัญหาที่เป็นความต้องการอย่างละเอียดในเรื่องของดิน อันเป็นข้อมูลปัญหาที่ตัวแทนกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิงได้ร่วมกันให้ข้อมูลจากกระบวนการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เป็นลำดับแรก นำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทำงานร่วมกันของภาคีเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และในขั้นตอนถัดไปของวิธีการวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเดิมที่ผ่านการประชุมกลุ่มเพื่อรับทราบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับการเกษตรกรรมด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนกลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาเรื่องของดินและนำไปสู่การปรับปรุงอาหารบำรุงพืชเกษตร เช่น ต้นข้าวในการทำนา พืชเกษตรอื่นๆเช่นผักสวนครัว ด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ในการเตรียมการเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ในปีงบประมาณต่อไป และเป็นโครงการจัดการเรียนรู้ที่อาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นหลักตั้งแต่เริ่มการทำกิจกรรมจนสิ้นสุดโครงการที่ต้องการศึกษา และการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป

บรรณานุกรม :
รังสฤษ ล่าหับ , ดารารัตน์ บางพระ . (2556). การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา.
รังสฤษ ล่าหับ , ดารารัตน์ บางพระ . 2556. "การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา.
รังสฤษ ล่าหับ , ดารารัตน์ บางพระ . "การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา, 2556. Print.
รังสฤษ ล่าหับ , ดารารัตน์ บางพระ . การศึกษาแนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในชุมชนบ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา. สงขลา : วิทยาลัยชุมชนสงขลา; 2556.