ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล
นักวิจัย : ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล , นายอุใบ หมัดหมุด
คำค้น : การพัฒนา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , มาตรฐานการดำเนินงาน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.stcc.ac.th/webstcc/images/file/3%E0%B8%A5.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล 3) เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย ตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทและปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกมาตรฐาน 2) ผลการศึกษาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงาน โดยนำประเด็นที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูปฐมวัย 6 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสมรรถนะที่ 1 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสมรรถนะที่ 2 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หลักสูตรสมรรถนะที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรสมรรถนะที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรสมรรถนะที่ 5 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสมรรถนะที่ 6 สื่อทางการศึกษาปฐมวัย 3) ผลการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูปฐมวัยทั้ง 6 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วย 35 สมรรถนะย่อย ซึ่งครอบคลุมความรู้ ทักษะและเจตคติ 4) ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จำแนกตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดโมดูลอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ และการบริหารหลักสูตร ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล , นายอุใบ หมัดหมุด . (2558). การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล , นายอุใบ หมัดหมุด . 2558. "การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล , นายอุใบ หมัดหมุด . "การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล, 2558. Print.
ชนัญญา ไทยนิวัฒน์วิไล , นายอุใบ หมัดหมุด . การพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานสังกัดสำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล; 2558.