ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล
นักวิจัย : นายอุใบ หมัดหมุด , นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
คำค้น : การพัฒนาศักยภาพ , สถานประกอบการ , การจัดการที่พักและร้านอาหาร , เกาะหลีเป๊ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.stcc.ac.th/webstcc/images/file/2_3.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร 3) จัดการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร และ4) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร ดำเนินการวิจัยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีสถานประกอบการให้ข้อมูลในการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพจำนวน 27 สถานประกอบการ นำความต้องการมาจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร ตามระบบของวิทยาลัยชุมชน และวิพากย์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ดำเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารกับสถานประกอบการ จำนวน 15 สถานประกอบการ มีผู้เรียน จำนวน 32 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า การวิพากย์หลักสูตร และแบบทดสอบเกี่ยวกับการจัดการที่พักและร้านอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น ผลการวิจัยพบว่า1) สถานประกอบการพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านจัดการที่พักและร้านอาหาร 2) ได้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร ของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ตามระบบวิทยาลัยชุมชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทฤษฎี และการปฏิบัติ 3) ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่พักและร้านอาหาร ของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลมีความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54

บรรณานุกรม :
นายอุใบ หมัดหมุด , นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . (2558). การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
นายอุใบ หมัดหมุด , นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . 2558. "การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
นายอุใบ หมัดหมุด , นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . "การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล, 2558. Print.
นายอุใบ หมัดหมุด , นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านการจัดการที่พักและร้านอาหารของพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล; 2558.