ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
นักวิจัย : นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นายอุใบ หมัดหมุด , นางกิตติยา ฤทธิ์ภักดี , นางนงนุช ถวิลวรรณ์ , นางนีสรีน ล่านุ้ย , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์
คำค้น : การพัฒนาศักยภาพชุมชน , ส่งเสริมการท่องเที่ยว , ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.stcc.ac.th/webstcc/images/file/1_3.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 2) จัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล และ4) ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล มีผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนจากประชาชนชุมชนท่องเที่ยว 14 ชุมชน ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามขั้นตอนที่กำหนดคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวจากผู้มีส่วนได้เสีย ใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบสำรวจรายการสำหรับศึกษาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 การจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบของการสร้าง พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ใช้แบบสอบถามสำหรับพิจารณาร่างกลุ่มหลักสูตร แบบสัมภาษณ์เพิ่มเติมสำหรับร่างกลุ่มหลักสูตร และการสนทนากลุ่มสำหรับวิพากย์ร่างกลุ่มหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มหลักสูตร ตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง ใช้แบบทดสอบตามกลุ่มหลักสูตร จำนวน 4 ฉบับ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้แบบสอบถามสำหรับสอบถามผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และแบบประเมินสำหรับประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบสองกลุ่มไม่อิสระจากกัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการสรุปประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา แล้วบรรยายเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการในการการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล และเสนอความต้องการเชิงลึกในการพัฒนาศักยภาพ และความต้องการด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 2) การจัดการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบของหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล สามารถสร้าง พัฒนา และปรับปรุง ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านที่พัก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารจัดการโฮมสตย์ กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรอาหารไทยยอดนิยม หลักสูตรอาหารพื้นเมืองทั่วไป หลักสูตรอาหารมุสลิมพื้นเมือง และหลักสูตรอาหารขนมเพื่อธุรกิจ กลุ่มที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และกลุ่มที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ จำนวน 3 คือ หลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน 3) การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล โดยการจัดการเรียนการตามกลุ่มหลักสูตร พบว่า ผลการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูลตามกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านที่พัก หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ4) การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญกับทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ในชุมชนที่เป็นฐานรากของการของท่องเที่ยวในชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำรงชีวิต จารีต ประเพณี วัฒนธรรมถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ ของชุมชน เพื่อเป็นจุดสนใจของแต่ละชุมชน สร้างและค้นหาความมีเสน่ห์ของอัตลักษณ์ ส่วนผลการประเมินจากประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีชุมชนจำนวน 10 ชุมชน ผ่านประเมินตามประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งชุมชนที่ผ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมมี 2 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาพญาบังสา ผ่านอยู่ในระดับดี มี 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุโบย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี และผ่านอยู่ในระดับพอใช้ 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกพยอม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวทาง และชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวหิน

บรรณานุกรม :
นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นายอุใบ หมัดหมุด , นางกิตติยา ฤทธิ์ภักดี , นางนงนุช ถวิลวรรณ์ , นางนีสรีน ล่านุ้ย , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . (2557). การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นายอุใบ หมัดหมุด , นางกิตติยา ฤทธิ์ภักดี , นางนงนุช ถวิลวรรณ์ , นางนีสรีน ล่านุ้ย , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . 2557. "การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นายอุใบ หมัดหมุด , นางกิตติยา ฤทธิ์ภักดี , นางนงนุช ถวิลวรรณ์ , นางนีสรีน ล่านุ้ย , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . "การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล, 2557. Print.
นายอัศวยุช เทศอาเส็น , นายอุใบ หมัดหมุด , นางกิตติยา ฤทธิ์ภักดี , นางนงนุช ถวิลวรรณ์ , นางนีสรีน ล่านุ้ย , นางสาวเบญจวรรณ แก้วสวัสดิ์ . การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล; 2557.