ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558
นักวิจัย : อุใบ หมัดหมุด
คำค้น : กิจการนักศึกษา
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนสตูล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จำแนกตามเพศ ชั้นปี สาขาวิชาที่กำลังศึกษา และหน่วยจัดการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด 634 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ประกอบด้วย 6 สาขา คือ สาขาการปกครองท้องถิ่น สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนาชุมชน สาขาการท่องเที่ยว และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาทั้งหมด 245 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นสำรวจรายการ ตอนที่ 2 การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 และสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที กรณีสองกลุ่มอิสระจากกัน และการทดสอบเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมนักศึกษา รองลงมาคือ ด้านสวัสดิการนักศึกษา ด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ด้านบริการสุขภาพ และด้านการให้คำปรึกษา 2. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่มีเพศ กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชา และศึกษาหน่วยจัดการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558 ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อุใบ หมัดหมุด . (2559). การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
อุใบ หมัดหมุด . 2559. "การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล.
อุใบ หมัดหมุด . "การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล, 2559. Print.
อุใบ หมัดหมุด . การให้บริการด้านกิจการนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2558. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยชุมชนสตูล; 2559.