ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสว่าง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธาน
นักวิจัย : ชลการ ทรงศรี
คำค้น : หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ , การพัฒนารูปแบบ , การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/095_19%20in%202555%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20PCU%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิรายงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอในผลการวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และความต้องการการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีผู้ร่วมวิจัย11 คน ประกอบด้วยผู้รับบริการจากหน่วยบริการปฐมภูมิบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิผู้นำชุมชนหรือองค์กรในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวแทนองค์กรอิสระเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและเก็บข้อมูลตามเอกสารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก ผลการวิจัยสภาวะสุขภาพของชุมชนพบว่ามีประชากรกลุ่มเสี่ยง347 คนประชากรกลุ่มป่วย183 คน มีผู้ป่วยเบาหวาน51 รายผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง 36 คนผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ4 คนผู้ป่วยหอบหืด11คน ผู้พิกา19 คน และผู้ด้อยโอกาสอีก10 คน การดูแลสุขภาพเมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะซื้อยารับประทานเองหรือไปหาหมอตามคลินิกใกล้หมู่บ้านส่วนครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุจะพึ่งยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่กรณีเจ็บป่วยมากมากก็จะพึ่งพาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสว่างและโรงพยาบาลประจำอำภอ หรือมีบางรายพบว่าถ้าทราบว่ามีคลินิกที่รักษาหายก็จะเหมารถไปรับการรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิศรีสว่างได้จัดบริการเพื่อดูแลสุขภาพทั่วไปการตรวจรักษาเบื้องต้นการฝากครรภ์การให้ภูมิคุ้มกัน การผ่าฝีการเย็บแผลการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพ การรณรงค์ด้านสุขภาพนอกจากนี้มีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านในกลุ่มที่มีปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 0-5ปี กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ปัญหาอุปสรรคในการไปรับบริการสุขภาพในสถานบริการ บางรายขาดนัดรับยาไม่ต่อเนื่องเพราะจากการช่วยเหลือตนเองได้น้อย เดินทางลำบาก หรืออยู่ห่างไกล เป็นประเด็นสำคัญการรวมกลุ่มในการดูแลสุขภาพขาดความต่อเนื่องส่วนการจัดบริการที่บ้านก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและบางครั้งเวลานัดไม่ตรงกัน ประเด็นความ คาดหวังต่อการจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานบริการอยากให้เพิ่มประกาศเวลาให้ชัดเจน และ ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำวัน การติดตามดูแลที่บ้านอยากให้การติดตามเยี่ยมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและมี รูปแบบการติดตามเยี่ยมหรือการดูแลต่อเนื่องให้ชัดเจนในประเด็น เวลาการเยี่ยมและมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ป่วยและญาติทราบ การแยกประเภทและการจัดลำดับความสำคัญของการเยี่ยมการระบุความจำเป็นของการเยี่ยมในแต่ละรายว่าใครบ้างที่ต้องได้รับการเยี่ยมโดยบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การกำหนดเป้าหมายในการเยี่ยมใน แต่ละรายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างมีมาตรฐาน และครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วมโดยมีความรู้ในเรื่องสุขภาพเบื้องต้น รู้จักช่องทางการประสานงานเรื่องส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วยเพื่อการรักษาและดูแลในชั้นสูงต่อไป ควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมการสะท้อนคิดและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน

บรรณานุกรม :