ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลวิชาการปฏิบัติการบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิตป?การศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ตามแนวคิดของ CIPP Model
นักวิจัย : อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/images/documents/25in2555.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลวิชาการปฏิบัติการบริหารการพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีตามแนวคิดของ CIPP Model กลุ่มประชากรคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 17 จํานวน 135 คน และอาจารย์พี่เลี้ยง จํานวน 41 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน(S.D.) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.80 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 96.30 อยู่ภาคอีสานอยละ 96.30 ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก( = 3.92) ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ(process) ( = 4.00) รองลงมาคือสภาวะแวดล้อม(context) ( = 3.94) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ( = 3.91) และด้านผลผลิต( = 3.83) ตามลําดับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านสภาวะแวดล้อม ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลมีความสําคัญ ( = 4.13) ด?าน ปัจจัยนําเข้า ข้อทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือในการฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลมีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาล( = 4.50) ด้านกระบวนการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือทานขึ้นฝึกปฏิบัติวิชานี้อย่างสม่ําเสมอ ( = 4.41) ด้านผู้สอนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจงานและส่งงคืนท่านตามกําหนดเวลา( = 4.13) และด้านกิจกรรมข้อที่มี ค่าาเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลมีความน่าสนใจ ( = 3.94) ด้านผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ การได้ประโยชน์จากการขึ้นฝึกปฏิบัติรายวิชานี้( = 4.10) ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ ด้านบริหาร จากผลการวิจัยพบว่า 1) ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกงาน อาจเป็น 1 เดือนเพราะจะได้เห็นนักศึกษาผลที่เรียนมาจากปี่ที่ 1 4 ได้อย่างชัดเจนและกล้าที่จะเข้าทํางานเป็นทีม เดียวกันกับพี่พยาบาล 2) จากภาระงานที่หอผู้ป่วยก็มาก ทําให้อาจารย์พี่เลี้ยงไม่มีเวลาในการดูแลนักศึกษาฯ ควรจะ มีอาจารย์ประจํากล่มขึ้นมาดูแลนักศึกษา ด้านบริการ ควรมีหนังสือเกี่ยวกับการบริหารทางการพยาบาล และให้ นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีความทันสมัย ดังนั้นสื่อข้อมูลควรมีความเหมาะสมทันสมัยเพิ่มมาก ขึ้น ด้านวิชาการ พบว่า อาจารย์ ควรจะมีการประชุมกันระหว่างพี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาและอาจารย์นิเทศหรือ อาจารย์ประจําวิชา เกี่ยวกับการกําหนดหัวข้อในแบบประเมินการฝึกปฏิบัติ และทําความเข้าใจให้ตรงกันและนํา ผลการวิจัยในครั้งนี้มาปรับใช้เพื่อการพัฒนารายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลต่อไป คําสําคัญ : วิชาการปฏิบัติการบริหารการพยาบาล CIPP Model อาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4

บรรณานุกรม :