ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : ระพีพรรณ ประจันตะเสน , ชุลิดา เหมตะศิลป์
คำค้น : ข้าวเหนียวดำ , ข้าวก่ำ , ข้าวอินทรีย์ , สารต้านอนุมูลอิสระ , เกษตรอินทรีย์ , ปุ๋ยอินทรีย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : มรภ.กาฬสินธุ์ ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุมชนบ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการปลูกข้าวอย่างแพร่หลาย แต่ที่ผ่านมาการปลูกข้าวของเกษตรกรนั้นมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมากและใช้เป็นเวลานาน ทำให้คุณภาพของดินเสื่อม ส่งผลให้ผลผลิตของข้าวลดลงตามไปด้วย ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี แล้วปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวเหนียวดำอินทรีย์ของเกษตรกร เป็นการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองอย่างยั่งยืน 2) ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวดำอินทรีย์ 3) ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวเหนียวดำอินทรีย์ และ 4) สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ จากการวิจัยพบว่า ข้าวก่ำเทพนามีน้ำหนักลำต้น, ผลิตจำนวนเมล็ด/ต้น, สารแอนโทไซนานินและสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวก่ำไร่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความยาวรากมีแนวโน้มมากกว่าข้าวก่ำไร่อีกด้วย สำหรับผลของการใช้ปุ๋ยพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ 100% มีแนวโน้มให้ข้าวเหนียวดำทั้งสองสายพันธุ์มีน้ำหนัก ลำต้นและมีการแตกกอมากสุด และการใช้ปุ๋ยร่วมกันโดยเฉพาะสูตรปุ๋ยเคมี 25 % + อินทรีย์ 50 % +น้ำหมักชีวภาพ 25% และสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 50 % +น้ำหมักชีวภาพ 50% ส่งผลให้มีจำนวนเมล็ด/ต้นมากกว่าการใช้สูตรปุ๋ยอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ข้าวเหนียวดำเมื่อได้รับสูตรปุ๋ยเคมี 50 % + อินทรีย์ 50 % สามารถผลิตสารแอนโทไซยานินและมีสารต้านอนุมูลอิสระมากว่าปุ๋ยสูตรอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามข้าวที่ได้รับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 100 % และสูตรปุ๋ยอินทรีย์ 50 % + น้ำหมักชีวภาพ 50 % ผลิตสาร ฟีโนลิกทั้งหมดมากสุด

บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , ชุลิดา เหมตะศิลป์ . (2559). การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , ชุลิดา เหมตะศิลป์ . 2559. "การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , ชุลิดา เหมตะศิลป์ . "การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559. Print.
ระพีพรรณ ประจันตะเสน , ชุลิดา เหมตะศิลป์ . การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2559.