ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก
นักวิจัย : หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน , อรนุช สีหามาลา , ศุภชัย ภูลายดอก , พนิดา วงศ์ปรีดี , อนันต์ พันธ์พิบูลย์
คำค้น : สารทำให้เกิดเจล , การเกิดซินเนอริซิส , แยม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิสและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนกมีน้อยมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิสและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงจากสารทำให้เกิดเจล 3 ชนิด (เพคติน คาราจีแนน และกลูโคแมนแนน) และใช้วิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 2 สภาวะ (อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) จากการศึกษาพบว่าสารคาราจีแนนและกลูโคแมนแนนมีความแข็งของเจล ความเปราะของเจล และการแตกของเจลมากกว่าสารเพคติน(p

บรรณานุกรม :
หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน , อรนุช สีหามาลา , ศุภชัย ภูลายดอก , พนิดา วงศ์ปรีดี , อนันต์ พันธ์พิบูลย์ . (2560). ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน , อรนุช สีหามาลา , ศุภชัย ภูลายดอก , พนิดา วงศ์ปรีดี , อนันต์ พันธ์พิบูลย์ . 2560. "ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน , อรนุช สีหามาลา , ศุภชัย ภูลายดอก , พนิดา วงศ์ปรีดี , อนันต์ พันธ์พิบูลย์ . "ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
หนูเดือน สาระบุตร , กรรณิการ์ ห้วยแสน , อรนุช สีหามาลา , ศุภชัย ภูลายดอก , พนิดา วงศ์ปรีดี , อนันต์ พันธ์พิบูลย์ . ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.