ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง
นักวิจัย : นภาพร วงษ์วิชิต , ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช , รวิฐา ทวีพร้อม , จิตใส คล่องพยาบาล , สมพร นนทภา , ภัชรินทร์ ซาตัน , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์
คำค้น : ธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตลาด การเลี้ยง ปัญหาและอุปสรรคการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกรผู้เลี้ยง ความต้องการของผู้ซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองของภาคอีสานตอนกลาง และแนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองของภาคอีสานตอนกลาง ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม เลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองเพื่อการค้า จำนวน 20 ราย และผู้รับซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองภาคอีสานตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 ราย เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง 100-1,000 ตัวต่อรุ่น จำหน่ายไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองขนาด 1.00-1.20 กิโลกรัมต่อตัว ปริมาณที่จำหน่าย 100-300 ตัวต่อครั้ง ราคาที่จำหน่าย 75 บาทต่อกิโลกรัม มีพ่อค้ารับซื้อถึงฟาร์ม และการส่งเสริมการตลาดคือ ผู้ขายติดต่อไปยังผู้ซื้อรับซื้อโดยตรง การเลี้ยงโดยประมาณ 8-12 สัปดาห์ มีน้ำหนัก 1.2-1.3 กิโลกรัม มีผลตอบแทนการเลี้ยงตามปริมาณการเลี้ยง 100-1,000 ตัวต่อรุ่น มีกำไรสุทธิอยู่ระหว่าง 830-8,950 บาทต่อรุ่น ปัญหาที่พบคือด้านปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ด้านการจัดการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ลูกไก่มีภูมิต้านทานต่ำ ด้านการตลาด มีผู้รับซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองจำนวนน้อยราย สีขนและรูปร่างลักษณะของไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองคล้ายคลึงกับไก่เนื้อ ขนาดของไก่เกินความต้องการของตลาด ส่วนด้านราคารับซื้อไม่แน่นอน ด้านช่องทางการจำหน่ายต้องนำไก่ไปขายยังสถานที่รับซื้อของผู้รับซื้อเอง รับซื้อราคาที่ต่ำ ไม่ทราบแหล่งรับซื้อและปริมาณความต้องการซื้อที่ไม่แน่นอน ความต้องการผู้รับซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองส่วนใหญ่รับซื้อขนาด 1.20-1.30 กิโลกรัมต่อตัว ปริมาณที่รับซื้อโดยประมาณ 400 ตัวต่อสัปดาห์ ราคาที่รับซื้อ 75 บาทต่อกิโลกรัม รับซื้อจะรับซื้อไก่มีชีวิต ให้นำมาจำหน่ายเอง และจ่ายเป็นเงินสด ผู้รับซื้อได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการตลาด ควรมีวางแผนการเลี้ยงให้ผลผลิตออกจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ช่วงเทศกาล แนวการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ด้านการจัดการควรมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านตลาดควรหาตลาดที่จะรับซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองเป็นที่แน่นอนก่อนเลี้ยง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการตลาดกับผู้ขายลูกไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองหรือผู้รับซื้อไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองหรือผู้จำหน่ายอาหารไก่ ให้มีการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ราคาเหมาะสมและมีรับซื้อผลผลิตไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองและควรมีการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดของธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ด้านการผลิตการอบรมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองแต่ละระยะการเลี้ยงและมีการติดตามการเลี้ยงจากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการเลี้ยงแต่ละฟาร์ม ด้านการเงินควรมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง และควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารด้านการเงิน คำสำคัญ: ธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง

บรรณานุกรม :
นภาพร วงษ์วิชิต , ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช , รวิฐา ทวีพร้อม , จิตใส คล่องพยาบาล , สมพร นนทภา , ภัชรินทร์ ซาตัน , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ . (2560). แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
นภาพร วงษ์วิชิต , ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช , รวิฐา ทวีพร้อม , จิตใส คล่องพยาบาล , สมพร นนทภา , ภัชรินทร์ ซาตัน , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ . 2560. "แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
นภาพร วงษ์วิชิต , ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช , รวิฐา ทวีพร้อม , จิตใส คล่องพยาบาล , สมพร นนทภา , ภัชรินทร์ ซาตัน , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ . "แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
นภาพร วงษ์วิชิต , ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช , รวิฐา ทวีพร้อม , จิตใส คล่องพยาบาล , สมพร นนทภา , ภัชรินทร์ ซาตัน , กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ , ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ . แนวทางการพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ของภาคอีสานตอนกลาง. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.