ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย
นักวิจัย : ภัทราพร ภาระนาค , พรสวรรค์ พันธ์ภักดี , นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , สุพัตรา พวงห้อย
คำค้น : ประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อม , ความรับผิดชอบต่อสังคม , ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้ ธุรกิจต่างๆ ได้หันมาให้ความสำคัญกับแนวคิด วิธีการ และกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น แนวคิดทางการดำเนินธุรกิจก็เช่นกันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจแต่ละประเภทจึงต้องแสวงหากลยุทธ์และยุทธ์วิธีต่างๆ มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรตนเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย จำนวน 112 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงินและด้านการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ค่าชดเชย และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ผู้บริหารฝ่ายบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความรับผิดชอบในด้านกฎหมาย ความรับผิดชอบในด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ และการคืนกำไรสู่สังคมและผู้บริหารฝ่ายบัญชี มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างความแตก ด้านการเป็นผู้นำด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วและด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน ผู้บริหารฝ่ายบัญชี ที่มีจำนวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมโดยรวม ด้านการวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน ด้านการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ค่าชดเชย และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานต่อบุคคลภายนอกแตกต่างกัน ผู้บริหารฝ่ายบัญชี ที่มีรูปแบบธุรกิจ จำนวนพนักงานและทุนจดทะเบียน แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน ด้านตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้หนี้สินด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการรับรู้ค่าชดเชย และด้านการเปิดเผยและรายงานต่อบุคคลภายนอก มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม 2) ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ และด้านการคืนกำไรสู่สังคม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม โดยสรุประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น ผู้บริหารธุรกิจสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและการวางแผนการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

บรรณานุกรม :
ภัทราพร ภาระนาค , พรสวรรค์ พันธ์ภักดี , นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , สุพัตรา พวงห้อย . (2560). ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ภัทราพร ภาระนาค , พรสวรรค์ พันธ์ภักดี , นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , สุพัตรา พวงห้อย . 2560. "ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
ภัทราพร ภาระนาค , พรสวรรค์ พันธ์ภักดี , นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , สุพัตรา พวงห้อย . "ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
ภัทราพร ภาระนาค , พรสวรรค์ พันธ์ภักดี , นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง , ปาลวี พุฒิกูลสาคร , สุพัตรา พวงห้อย . ผลกระทบของประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษในประเทศไทย. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.