ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม
นักวิจัย : สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์
คำค้น : กุ้งก้ามกราม,การพัฒนาการรังไข่,แมททิลฟาร์นีโซเอท,เซอโรโทนิน,การเปลี่ยนแปลงเพศในลูกกุ้ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกรามการศึกษาผลของแมททิลฟาร์นีโซเอท โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี้ ใช้แมททิลฟาร์นีโซเอทระดับที่ความเข้มข้น 0 0.5 1 และ 2 มก./อาหาร 1 กก.และศึกษาผลของเซอโรโทนิน ดังนี้ ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 1 และ 2 มก./อาหาร 1 กก.ตามลำดับ ใช้ระยะเวลาทำการทดลอง 45 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า แมททิลฟาร์นีโซเอทที่ผสมลงในอาหารที่ความเข้มข้น 1 มก./อาหาร 1 กก.มีผลให้แม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามมีการพัฒนาของรังไข่จากระยะที่ 1 ไปจนถึงวางไข่ได้ดีที่สุดสูงกว่าชุดการทดลองที่ความเข้มข้น 0 0.5 และ 2 มก./อาหาร 1 กก. มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p0.05) ความถี่ในการลอกคราบ พบว่า ชุดควบคุม มีการลอกคราบสูงที่สุด เท่ากับ 22.67?5.05 % ในขณะที่ชุดความเข้มข้น 0.5 1 และ 2 มก./อาหาร 1 กก. มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ 14.82?3.69-21.05?6.86 % จากผลการทดลองสรุปได้ว่าทั้งแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินต่อการพัฒนาการของรังไข่ที่ความเข้มข้น 2 มก./อาหาร 1 กก. มีการพัฒนาของรังไข่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น การเจริญเติบโตของน้ำหนัก ชุดความเข้มข้น 1 และ2 มก./อาหาร 1 กก. มีการเจริญเติบโตเท่ากับ 1-2.9 กรัม/ตัว ซึ่งทั้งแมททิลฟาร์นีโซเอทและสารเซอโรโทนินมีบทบาทในการกินอาหารจึงทำให้กุ้งมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ความสำคัญ:แมททิลฟาร์นีโซเอท เซอโรโทนิน กุ้งก้ามกราม การพัฒนารังไข่

บรรณานุกรม :
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ . (2560). ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ . 2560. "ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ . "ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
สาวิภา รัตนกร , เกษม เชตะวัน , บุญถม ทับสมบัติ , ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ . ผลของการเสริมแมททิลฟาร์นีโซเอทและเซอโรโทนินในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อการพัฒนาการของรังไข่ ความดกของรังไข่ และการเปลี่ยนแปลงเพศกุ้งก้ามกราม. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.