ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย
นักวิจัย : จิระนันท์ อินทรีย์ , จารึก ณัฏฐากรกุล , ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร
คำค้น : ไก่พื้นเมือง,ไก่ชี,ไก่ไข่ลูกผสม,ผลผลิตไข่,เลี้ยงกึ่งปล่อย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ของไก่พื้นเมืองลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ชีกับแม่พันธุ์ไก่ไข่ในสภาพการเลี้ยงกึ่งปล่อย จัดการทดลองแบบ 2x2 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองบล็อคสมบูรณ์ ปัจจัยที่ 1 คือ พ่อพันธุ์พื้นเมือง (ชี มข. และ ชีท่าพระ) ปัจจัยที่ 2 คือ แม่พันธุ์ไก่ไข่ (โร้ดไอแลนเรดและไก่ไข่ลูกผสมการค้า ISA brown) บล็อกด้วยชุดฟัก 3 ชุดฟัก ไก่พื้นเมืองลูกผสม 4 ทรีทเมนต์คอมบิเนชั่น ได้แก่ ชี มข*โร้ดไอแลนเรด (T1) ชี มข*ISA brown (T2) ชีท่าพระ*โร้ดไอแลนเรด (T3) และ ชีท่าพระ*ISA brown (T4) มีไก่เพศเมียจำนวน 20 ตัวต่อหน่วยทดลอง เลี้ยงในสภาพการเลี้ยงกึ่งปล่อย มีพื้นที่คอก 1 ตารางเมตร/ตัว พื้นที่ปล่อยแปลงหญ้า 1.6 ตารางเมตร/ตัว เป็นระยะเวลา 44 สัปดาห์ เก็บข้อมูลน้ำหนักตัว ปริมาณอาหารที่กิน อายุให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักไข่ และผลผลิตไข่ ผลการทดลองพบว่า ไก่พื้นเมืองลูกผสม T1, T2, T3 และ T4 มีน้ำหนักตัวที่ 16 สัปดาห์ เท่ากับ 1,415.00, 1,339.00, 1,347.00 และ 1,293.00 กรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์ เท่ากับ 12.28, 11.58, 11.69 และ 11.18 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์ เท่ากับ 3.52, 3.53, 3.51 และ 3.42 ตามลำดับ อายุให้ไข่ฟองแรก เท่ากับ 200.55, 211.89, 159.77 และ 174.55 วัน ตามลำดับ น้ำหนักตัวที่ให้ไข่ฟองแรกเท่ากับ 1,645.25, 1,589.56, 1,563.89 และ 1,496.39 กรัม ตามลำดับ ผลผลิตไข่ระยะเวลา 6 เดือน เท่ากับ 112.99, 142.85, 121.56 และ 137.42 ฟอง/ตัว ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าไก่พื้นเมืองลูกผสมมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นไก่ให้เนื้อและให้ไข่ โดยไก่พื้นเมืองลูกผสม T1 ที่เกิดจากคู่ผสมพ่อชี มข กับแม่โร้ดไอแลนเรด เหมาะสำหรับคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ด้านการผลิตเนื้อ และไก่พื้นเมืองลูกผสม T4 ที่เกิดจากคู่ผสมพ่อชีท่าพระกับแม่ ISA brown เหมาะสำหรับคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ด้านการผลิตไข่

บรรณานุกรม :
จิระนันท์ อินทรีย์ , จารึก ณัฏฐากรกุล , ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร . (2560). สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
จิระนันท์ อินทรีย์ , จารึก ณัฏฐากรกุล , ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร . 2560. "สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
จิระนันท์ อินทรีย์ , จารึก ณัฏฐากรกุล , ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร . "สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
จิระนันท์ อินทรีย์ , จารึก ณัฏฐากรกุล , ธนิตพันธ์ พงษ์จงมิตร . สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับแม่ไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.