ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย
นักวิจัย : สุกัญญา ดวงอุปมา , ปารีณา แอนเดอร์สัน , ไอลดา พหลทัพ , พิมพ์พิชชา ทองโชติ
คำค้น : กระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ผลิตภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมต้องมีการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานตลอดจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้างที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย จำนวน 350 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติพื้นฐาน สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ำกว่า ตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นผู้บริหาร ประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 15 ปี และรายได้ที่ได้รับในปัจจุบัน ต่ำกว่า 50,000 บาท และผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นภาคตะวันออก พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรม ในเขตอุตสาหกรรม รูปแบบธุรกิจ บริษัทจำกัด จำนวนทุนในการดำเนินงาน มากกว่า 100 ล้านบาท ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุด มากกว่า 500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานมากกว่า 15 ปี จำนวนพนักงาน 51-250 คน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้างโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านค่าจ้างพื้นฐาน ด้านค่าจ้างผันแปร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลิตภาพโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านทุน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย ที่มี พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้างโดยรวม ด้านค่าจ้างพื้นฐาน และด้านค่าจ้างผันแปร มากกว่า พื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรม นอกเขตอุตสาหกรรม ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรม ในเขตอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภาพ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทยโดยรวม ที่มี ภูมิภาคของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ที่มีระยะเวลาดำเนินงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทยที่มี จานวนทุนในการดำเนินงาน ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุด จำนวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง โดยรวม แตกต่างกัน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทยเป็นโดยรวม ที่มีภูมิภาคของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภาพโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทยเป็นโดยรวม ที่มี จำนวนทุนในการดำเนินงาน ยอดขาย/รายได้ปีล่าสุด ระยะเวลาดาเนินงาน จำนวนพนักงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภาพโดยรวม แตกต่างกัน รูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลิตภาพโดยรวม คือด้านแรงงาน ด้านทุน และด้านการผลิต ซึ่งมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลิตภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบกระบวนการจัดการระบบค่าจ้างของอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เพื่อสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำสำคัญ : รูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ผลิตภาพ

บรรณานุกรม :
สุกัญญา ดวงอุปมา , ปารีณา แอนเดอร์สัน , ไอลดา พหลทัพ , พิมพ์พิชชา ทองโชติ . (2560). การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สุกัญญา ดวงอุปมา , ปารีณา แอนเดอร์สัน , ไอลดา พหลทัพ , พิมพ์พิชชา ทองโชติ . 2560. "การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
สุกัญญา ดวงอุปมา , ปารีณา แอนเดอร์สัน , ไอลดา พหลทัพ , พิมพ์พิชชา ทองโชติ . "การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560. Print.
สุกัญญา ดวงอุปมา , ปารีณา แอนเดอร์สัน , ไอลดา พหลทัพ , พิมพ์พิชชา ทองโชติ . การศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการระบบค่าจ้าง ที่มีต่อผลิตภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบของประเทศไทย. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2560.