ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัม์ , ชลาวัล วรรณทอง
คำค้น : ท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง , เว็บแอ๊ปพลิเคชั่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rdi.bru.ac.th/2017/research/uploads/1506665320fulltext_esan.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสร้าง Web Application เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำหรับวิธีดำเนินการวิจัย คือ สร้าง Web Application จากความต้องการของนักท่องเที่ยว และเก็บรวมข้อมูลเพื่อทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม และสถานีบริการน้ำมันผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจจำนวนทั้งหมด 3,497 แห่ง แบ่งตามประเภทข้อมูล ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวน 112 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวน 103 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรมจำนวน 87 แห่ง ร้านอาหารจำนวน 1,668 แห่ง โรงแรมจำนวน 742 แห่ง และสถานีบริการน้ำมันจำนวน 785 แห่ง ส่วน Web Application แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถจัดการกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี ซึ่งความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ใช้ Web Application อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.07

บรรณานุกรม :
จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัม์ , ชลาวัล วรรณทอง . (2559). การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัม์ , ชลาวัล วรรณทอง . 2559. "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัม์ , ชลาวัล วรรณทอง . "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2559. Print.
จุมพล วิเชียรศิลป์ , ณัฐพล วงษ์รัม์ , ชลาวัล วรรณทอง . การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2559.