ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร
นักวิจัย : สมศักดิ์ ระยัน
คำค้น : ดัชนีชีวภาพ , พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร , ความหลากหลายของชนิดปลา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลา และการประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร ดำเนินการสำรวจ 6 สถานี ตามฤดูกาลจำนวน 3 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 พบความหลากหลายของชนิดปลา 45 ชนิด 18 วงศ์ ปริมาณความชุกชุมสัมพัทธ์ของประชาคมปลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 810.03+366.30 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และค่าดัชนีความเท่าเทียมเท่ากับ 3.84+0.55 1.75+0.31 และ 0.53+0.09 ตามลำดับ การประยุกต์ใช้ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพประเมินพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร ดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพคำนวณจาก 12 เมทริก ผลรวมค่าดัชนีความสมบูรณ์ทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหารมีค่าเท่ากับ 36 คะแนน ถูกจัดระดับความสมบูรณ์ทางชีวภาพอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ระยัน . (2560). การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
สมศักดิ์ ระยัน . 2560. "การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
สมศักดิ์ ระยัน . "การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
สมศักดิ์ ระยัน . การประยุกต์ใช้ดัชนีชีวภาพของปลาเพื่อประเมินพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.