ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา
นักวิจัย : ภานิชา พงศ์นราทร
คำค้น : การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย , สิว , สารสกัดกรุงเขมา , ฟีโนลิก , แพคติน , โพรพิโอนิแบคทีเรียม , แอคเน่ (พี แอคเน่)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวและศึกษาประสิทธิภาพเจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา โดยทาการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียPropionibacterium acnes (P. acnes) กับเจลทั้ง 7 ตารับ ผลการทดลองพบว่าใบกรุงเขมาแห้งที่ สกัดด้วย 95% Ethanol มีปริมาณสารสกัด (%Yield) มากที่สุดคือ 2.81% ผลการวิเคราะห์ปริมาณ Total phenolic และสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DDPH พบว่าสารสกัดกรุงเขมาแห้งที่สกัดด้วย 95% Ethanol มีปริมาณมากที่สุด รวมทั้งการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแสดงให้เห็นว่าสารสกัดกรุงเขมาแห้งที่สกัดด้วย 95% Ethanol สามารถยับยั้งเชื้อ P. acnes ได้ดีที่สุด (2.56?0.04 ซม.) และค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ (MIC) และฆ่าเชื้อได้ (MBC) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลการทดสอบความคงสภาพของตารับเจลล้างหน้า เช่น ลักษณะทางกายภาพของ กลิ่น ความหนืด แสง พบว่าตารับที่ 3 ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังทาการทดสอบ และมีความคงสภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกตารับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนการทดสอบสีของตารับเจลสูตร Control มีสีใส ส่วนตารับที่ 1-2 มีสีเหลืองปนเขียว ตารับเจลสูตร 3-6 มีสีเหลืองปนสีเขียวเข้ม ผลของเจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมาในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธี Broth dilution method แสดงให้เห็นว่าเจลตารับที่ 3-6 สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P. acnes ได้ ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือก เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมาตารับที่ 3 ประกอบด้วยสารสกัด 3% ซึ่งพบว่ามีความคงสภาพดีที่สุดและสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ รวมทั้งในอนาคตควรพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เวชสาอาง รวมทั้งควรนาไปทดสอบประสิทธิภาพและทาการศึกษาเรื่องความปลอดภัยในมนุษย์ต่อไป

บรรณานุกรม :
ภานิชา พงศ์นราทร . (2560). เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ภานิชา พงศ์นราทร . 2560. "เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ภานิชา พงศ์นราทร . "เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
ภานิชา พงศ์นราทร . เจลล้างหน้ารักษาสิวจากสารสกัดกรุงเขมา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.