ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
นักวิจัย : พงศธร กุนัน
คำค้น : กากเม่า , กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน , ผลผลิตน้านม , โคนม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.skc.rmuti.ac.th/node/738
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองนี้ใช้โครีดนมพันธุ์ผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (ลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 75 เปอร์เซ็นต์ กับพันธุ์พื้นเมือง 25 เปอร์เซ็นต์) ในระยะแรกของการให้นม จานวน 4 ตัว หนักเฉลี่ย 442?30 กิโลกรัม จานวนวันให้นม 45?5 วัน วางแผนการทดลองแบบ 4x4 จัสตุรัสละติน (4x4 Latin Square Design) ซึ่งมีทรีทเมนต์ทั้งหมด 4 ทรีทเมนต์ คือ การเสริมกากเม่าที่ระดับ 0, 100, 200 และ 300 กรัมต่อตัวต่อวัน โคนมได้รับอาหารข้นในอัตราส่วนอาหารข้นต่อปริมาณน้านม 1:1.5 และให้ฟางข้าวหมักยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งอาหารหยาบแบบเต็มที่ ผลจากการศึกษาพบว่า ปริมาณการกินได้และการย่อยได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อได้รับการเสริมกากเม่า (P>0.05) ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเพิ่มขึ้น (P<0.05) ในขณะที่ความเข้มข้นของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนและประชากรของโปรโตซัวในกระเพาะรูเมนลดลง เมื่อได้รับการเสริมกากเม่า (P<0.05) นอกจากนี้ สัดส่วนของกรดโพรพิโอนิคเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของกรดอะซิติค อัตราส่วนของกรดอะซิติคต่อกรดโพรพิโอนิค และผลผลิตแก๊สเมทเธนลดลง เมื่อโคนมได้รับการเสริมกากเม่าที่ระดับ 200 กรัมต่อตัวต่อวัน สาหรับการเสริมกากเม่าไม่ส่งผลต่อผลผลิตน้านมและองค์ประกอบน้านม (P>0.05) จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การเสริมกากเม่าที่ระดับ 200 กรัมต่อตัวต่อวัน สามารถปรับปรุงกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน โดยเพิ่มปริมาณกรดไขมันที่ระเหยได้ง่าย โดยเฉพาะกรดโพรพิโอนิค และลดการผลิตแก๊สเมทเธน

บรรณานุกรม :
พงศธร กุนัน . (2560). การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
พงศธร กุนัน . 2560. "การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
พงศธร กุนัน . "การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2560. Print.
พงศธร กุนัน . การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากเม่าเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2560.