ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม
นักวิจัย : ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว
คำค้น : โคนม , น้ำมันกระบก , กรดไขมันในน้ำนม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : คมสัน หตะแพทย์. (2545). การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีธรรมชาติ. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, เมษายน : 15-17. BAUMAN, D. E., J. W. PERFIELD II, M. J. de VETH, and A. L. LOOK. 2003. New perspective on lipid digestion and metabolism in ruminants. Proc. Co
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของวิธีการสกัดน้ำมันกระบก 2 วิธีเปรียบเทียบกับการให้กินกระบกสดบด ต่อการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้ ปริมาณน้ำนมและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม โดยทำการศึกษาในโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียน จำนวน 15 ตัว ที่ให้น้ำนมระหว่าง 10-15 กิโลกรัมต่อวัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้ระดับสายเลือดของโคนมโฮสไตน์ฟรีเซียน ที่ระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 75 และ น้อยกว่า 75 เปอร์เซนต์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว ใช้เวลาทำการทดลอง 90 วัน ประกอบด้วย 3 กลุ่มทดลอง คือ 1) กระบกสดบด, 2) น้ำมันกระบกสกัดร้อน (เฮกเซน) และ 3) น้ำมันกระบกสกัดเย็น (หมัก) ที่ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารผสมครบส่วน โคนมทุกตัวได้รับอาหารและน้ำอย่างเต็มที่ ผลการศึกษาพบว่า โคนมกลุ่มทดลองที่ 3 มีผลเพิ่มอัตราการกินได้ ปริมาณการกินได้ต่อน้ำหนักตัว และปริมาณการกินได้กรัมต่อน้ำหนักตัวเมทาบอลิซึม โภชนะโปรตีน อินทรียวัตถุ เยื่อใย NDF ADF และพลังงานที่ได้ (ME; Mcal/d) ที่โคนมได้รับมีค่าสูงที่สุด นอกจากนี้ ปริมาณน้ำนมเมื่อปรับที่ไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ในโคนมกลุ่มทดลองที่ 3 ยังมีปริมาณน้ำนมสูงที่สุด (14.8 กิโลกรัมต่อวัน) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าของกรดไขมันในน้ำนม luaric acid, (C12:0); myristic acid (C14:0) และ linolenic acid (C18:3 n3) สูงที่สุด แต่พบว่าปริมาณ CLA (linoleic acid (C18:2 c10t12) และ linoleic acid (C18:2 c9t11)) ในน้ำนมโคกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าสูงที่สุด จากผลทั้งหมดสรุปได้ว่าน้ำมันกระบกที่ได้จากการหมัก (สกัดเย็น) มีผลต่อการเพิ่มการกินได้ โภชนะที่ได้รับและปริมาณน้ำนมในโคนมดีที่สุด เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนของโคนม

บรรณานุกรม :
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว . (2555). อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม.
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว . 2555. "อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม".
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว . "อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม."
    สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2555. Print.
ไพวัลย์ ปัญญาแก้ว . อิทธิพลของวิธีการสกัดไขมันกระบกในอาหารต่อปริมาณน้ำนม องค์ประกอบทางเคมีและกรดไขมันในน้ำนมของโคนม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร; 2555.