ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
นักวิจัย : นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด
คำค้น : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า , Electric generators , Electric power distribution , Independent power producers , Small power production facilities
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

เมื่อความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นการใช้ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้กำลังไฟฟ้า เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมีความน่าเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า โดยทั่วไปแล้วในการวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า นั้นจะกระทำโดย การย้ายโหลดไปรับสถานีไฟฟ้าข้างเคียง การเพิ่มขนาดหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ในสถานีไฟฟ้าเดิมและการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่ซึ่งกำลังไฟฟ้าทั้งหมดก็ยังต้องซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้า ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้เสนอแนวคิดในการนำเสนอเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก (Distributed Generation :DG) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนจ่ายเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณกำลังไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่ง โดยในการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจะกระทำในช่วง On Peak เนื่องจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยถูกกว่าอัตราค่าไฟฟ้าที่ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้า โดยการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนั้นจะใช้ดัชนีความไวของกำลังสูญเสียช่วยในการพิจารณาและหลังจากนั้นจึงมีการหาขนาดกำลังผลิตโดยการทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์ ตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมนั้นจะถูกพิจารณาจากค่าเทียบเท่าปัจจุบันของต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยจะแสดงผลการทดสอบด้วยระบบจำหน่ายขนาด 34 บัส

บรรณานุกรม :
นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด . (2549). การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด . 2549. "การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด . "การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด . การวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.