ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)
นักวิจัย : ชนิดา เปล่งเสียง
คำค้น : รัฐบาล -- ไทย -- สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร, 2544-2549 , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า , พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย , แรงงานต่างด้าวพม่า -- ไทย , คนต่างด้าวผิดกฎหมาย -- ไทย , แรงงานต่างด้าว -- นโยบายของรัฐ , นโยบายแรงงาน -- ไทย , Thailand -- Foreign relations -- Myanmar , Myanmar -- Foreign relations -- Thailand , Foreign workers, Burmese -- Thailand , Illegal aliens -- Thailand , Foreign workers -- Government policy , Labor policy -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงทอง ภวัครพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาศักยภาพของการประสานแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในประเทศไทยในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าอันเนื่องมาจากปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ที่ผ่านมารัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดจำนวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและบังคับใช้มาตรการภายในประเทศเป็นสำคัญ ได้แก่ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การจับกุม การสกัดกั้นตามแนวชายแดน และการผลักดันออกนอกประเทศ แต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวเรื่อยมา อีกทั้งยังส่งผลให้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าขยายความรุนแรงออกไปจนนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจากประเทศพม่า ในประเทศไทยจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใช้นโยบายต่างประเทศโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวดำเนินความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศพม่า โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าทั้งนี้ การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าที่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในประเทศไทยอย่างถาวรต่อไป

บรรณานุกรม :
ชนิดา เปล่งเสียง . (2549). ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา เปล่งเสียง . 2549. "ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา เปล่งเสียง . "ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ชนิดา เปล่งเสียง . ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.