ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
นักวิจัย : อุดมพร บางท่าไม้
คำค้น : ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง -- ไทย , สมรรถภาพในการทำงาน , สมรรถนะ , Police -- Thailand , Performance
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52931
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558” ในครั้งนี้โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ (Desirable Core Competency) ของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในอนาคต ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และ วัดระดับสมรรถนะในปัจจุบัน และระดับสมรรถนะในความคาดหวังของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ ของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทั้งเทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และผู้บริหารงานด้านกำลังพล และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ และ แนวทางการกำหนดสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มาพัฒนาเป็นแบบประเมินสมรรถนะและใช้แบบประเมินดังกล่าวในการวัดระดับสมรรถนะของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ จากการศึกษาวิจัยพบว่าสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบไปด้วย 7 สมรรถนะหลักดังนี้ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2) การบริการที่ดี (Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 5) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 6) สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) และ 7) สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Inter-cultural) จากการสำรวจระดับสมรรถนะของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในปัจจุบัน พบว่าสมรรถนะที่โดดเด่นที่สุดของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคือ สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม และสมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพตามลำดับ ในขณะที่สมรรถนะด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และสมรรถนะด้านการให้บริการที่ดี เป็นสมรรถนะที่มีระดับความเชี่ยวชาญน้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
อุดมพร บางท่าไม้ . (2556). สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมพร บางท่าไม้ . 2556. "สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมพร บางท่าไม้ . "สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
อุดมพร บางท่าไม้ . สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.