ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ สมศรี
คำค้น : โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค , การพัฒนาเว็บไซต์ , ช่องทางการตลาดและผู้ประกอบการ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพัก นักท่องเที่ยวในการใช้เว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และ (2) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการโรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพัก นักท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม รวมถึงระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรม PHP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ใช้บริการห้องพักหรือนักท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญการประเมินระบบ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ในระดับมาก รวมถึงผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ลำดับสุดท้ายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักหรือนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ สมศรี . (2558). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ชัยวัฒน์ สมศรี . 2558. "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ชัยวัฒน์ สมศรี . "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
ชัยวัฒน์ สมศรี . การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โรงแรมร่มไม้กรีนพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.