ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ สมศรี
คำค้น : กลยุทธ์ธุรกิจ , นวัตกรรม , การมีส่วนร่วม , การมุ่งเน้นการตลาด , ความได้เปรียบในการแข่งขัน วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมองค์กร การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาด และความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีของจังหวัดลำปาง จำนวน 165 ราย สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม การมีส่วนร่วม และ กลยุทธ์ธุรกิจ ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ นวัตกรรม รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ธุรกิจ

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ สมศรี . (2558). บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ชัยวัฒน์ สมศรี . 2558. "บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
ชัยวัฒน์ สมศรี . "บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
ชัยวัฒน์ สมศรี . บทบาทของกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.