ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม
นักวิจัย : จินตนา จันเรือน
คำค้น : คำสำคัญ:ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าห่อคัมภีร์ธรรม 2) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มหัตถกรรมถักทอผ้าห่อคัมภีร์ธรรมของชุมชน 3) เพื่อพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มสมาชิกผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านเสด็จ จำนวน 20 คน กลุ่มเยาวชนบ้านเสด็จ จำนวน 30 คน ตัวแทนจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (นักท่องเที่ยว) จำนวน 100 คน ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้ (พระภิกษุ สามเณร) จำนวน 100 คน ตัวแทนจากกลุ่มช่องทางการจัดจำหน่าย (ร้านค้าสังฆภัณฑ์) จำนวน 50 คน ซึ่งเลือกตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
จินตนา จันเรือน . (2558). แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
จินตนา จันเรือน . 2558. "แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
จินตนา จันเรือน . "แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2558. Print.
จินตนา จันเรือน . แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2558.