ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ
นักวิจัย : อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
คำค้น : จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ผู้ทำบัญชี
หน่วยงาน : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง และ 2) ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปางโดยใช้แบบสอบถามไปยังผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง จำนวน 165 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าร้อยละ ความถี่ และทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter

บรรณานุกรม :
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . (2559). ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ.
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . 2559. "ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ".
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . "ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ."
    ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, 2559. Print.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ . ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ. ลำปาง : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง; 2559.